تکنیک توله سگ در فروش

ارائه تکنیکی برای فروش موفق با عنوان “تکنیک توله سگ در فروش” که در آمریکا از این روش استفاده می شود و در ایران نیز کاربری می باشد.