رؤیای تقدیر

همه ی ما رؤیاهایی داریم. همه ی ما در اعماق جانمان به یک موهبت خاصی باور داریم که می توان متحول شد، بر دیگران تأثیر گذاشت و دنیای بهتری ساخت.
یکی از آرزوهایتان چیست؟ شاید رؤیایی که فراموش کرده اید و یا می خواهید صرف نظر کنید. اگر آن رؤیا امروز زنده بود، زندگیتان چه شکلی داشت؟
اینک لحظه ای به رؤیا بروید و فکر کنید که در زندگی واقعاً چه می خواهید؟
(گام اول موفقیت آنتونی رابینز)

همراهان عزیزم، کودکیتان را به یاد بیاورید که هر کدام رؤیایی در سر داشتید و آرزو می کردید که به رؤیای خود برسید اما با گذشت زمان و نفی بزرگان که همواره بجای یاری رساندن به ما در رسیدن به اهداف و رؤیاهایمان، ما را با حقیقتی غیر واقعی آشنا می کردند و رسیدن به اهداف را یک رؤیا می پنداشتند.
توجه کنید که اگر امروز رؤیایی نداشته باشید، نمی توانید آینده ای را که خواستارش هستید، داشته باشید.
قانون رسیدن به موفقیت از طریق رؤیا :
1- رؤیای خود را انتخاب کنید.
2- رؤیایتان را به هدف تبدیل کنید و برای رسیدن به آن برنامه ریزی کنید.
3- هدف خود را مکتوب کنید.
4- ابزار لازم برای رسیدن به هدف را فراهم کنید.
5- خودتان را برای رسیدن به هدف، متعهد کنید.
6- خودتان را آمده کنید تا هر تجربه مثبت و تلخی رو کسب کنید.
7- پا پس نکشید.
8- تبریک میگم، به رؤیایتان رسیدید.