قانون خدمت

پاداش هایی که در زندگی می گیرید با میزان خدمت شما به دیگران رابطه ی مستقیم دارد.

هر چه بیشتر برای بهبود زندگی و سعادت دیگران کار و مطالعه کنید و توانایی های خود را افزایش دهید، در عرصه های مختلف زندگی خود نیز پیشرفت بیشتری به دست می آورید.

برایان تریسی

در زندگیتان خسیس نباشید. متواضع باشید، آنچه که دارید را با دیگران شریک بشوید، به قانون “موفقیت = موفقیت” ایمان داشته باشید. مطمئن باشید تنها دلیل موفقیت افراد بزرگ، داشتن افرادی موفق در کنارشان هست. “رابرت کیوساکی” بار ها و بار ها دلایل موفقیت خود را خدمت و دوستی با افراد مختلف می داند که باعث شده است او در همه ضمینه های شغلی و اجتماعی، با افراد مناسبی آشنا و دوستی داشته باشد که کمک کننده او برای رسیدن به موفقیت بیشتر بوده است.