محدودیت ها را محکوم کن

استفن کاوی در کتابی با عنوان “هفت عادت مرمان مؤثر” می گوید:

یکی از مهم ترین ویژگی های افراد مؤثر و تأثیر گذار این است که بتواند میان آنچه در محدوده قدرتش قرار دارد و آنچه قرار ندارد، تمایز قایل شود.

این طور تصور کنید که دنیای شما از دو دایره تشکیل شده است. دایره کوچکتر درون دایره بزرگ تر قرار دارد. دایره کوچک، دایره تأثیر گذاری شماست. همه چیزهایی که شما قدرت و توانایی تغییر دادنشان را دارا هستید، درون این دایره قرار دارد.

دایره بزرگ تر نیز نشان دهنده دایره دل مشغولی هایتان است. این دایره شامل چیزهایی است که شما توانایی ایجاد کردن تغییر در آن ها را ندارید، مانند : نرخ مالیات ، آب و هوا ، اخلاق رئیستان و …

انسان های نا کار آمد و ضعیف، بیشترین زمان یا بهتر است بگویم مدت زمان زیادی را به اندیشیدن درباره دایره بزرگ، دایره دل مشغولی هایشان می کنند. اما به عقیده استیفن کاوی، آدم های فعال و آینده نگر، تلاش های خود را بر دایره نفوذشان متمرکز می کنند. آن ها به چیزهایی فکر می کنند که بتوانند تأثیری در آن ها داشته باشند.

خوب حالا شما، اگر زمان خود را صرف بزرگ کردن دایره کوچکتان بکنید، قدرت شخصی شما روز به روز بیشتر خواهد شد و می توانید بر افراد و شرایط موجود تأثیر گذار باشید و در نتیجه این دایره کوچک، به حدی بزرگ خواهد شد که دایره بزرگ را می پوشاند.