Eat That Frog ! | قورباغه را قورت بده

Eat That Frog ! | قورباغه را قورت بده

دسته بندی: -

قیمت: 37000 تومان 29000 تومان

تعداد نمایش: 4255 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 17 آوریل 2017

به روز رسانی در: 17 آوریل 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

اضافه‌کردن به سبدخرید

نسخه اصلی کتاب
Eat That Frog !
۲۱ Great  Ways to Stop Procrastinating and Get More Done in Less Time
۱۲۳ صفحه
Brian Tracy
زبان انگلیسی

قورباغه را قورت بده
۲۱ روش غلبه بر تنبلی و انجام بیشترین کار در کمترین زمان
اثر برایان تریسی
مترجمین: اشرف رحمانی، کوروش طارمی
۶۰ صفحه

این کتاب در دو نسخه اصلی با زبان انگلیسی
و
نسخه ترجمه شده به زبان فارسی در سایت کتاب مدیریتی برای اولین بار عرضه می شود.
از طریق گزینه های بالای دکمه پرداخت، نسخه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

توضیحات به زبان فارسی

پیشگفتار
از اینکه این کتاب را در دست گرفته اید متشکرم. امیـدوارم ایـده ھـایی کـه در این کتاب مطرح میشود ھمانطور که توانسته اسـت بـه مـن و ھـزاران نفـر دیگر کمک کند، برای شما نیـز مفیـد باشـد. در واقـع امیـدوارم کـه ایـن کتـاب بتواند زندگی شما را برای ھمیشه دگرگون کند.
شما ھیچوقت برای انجام تمام کارھایی که باید انجـام بدھیـد فرصـت کـافی ندارید. شما به معنای واقعی کلمـه در انبـوه کارھـا، مـسئولیتھـای فـردی، پروژه ھا، روزنامه ھا و مجله ھای زیادی که باید بخوانید و کتـاب ھـایی کـه روی ھم انبار شده اند تا یک روز، به محض اینکه فرصـتش را پیـدا کردیـد بـه سـراغ آنھا بروید، غرق شده اید.
اما واقعیت این است که ھیچوقت نمیتوانیـد عقـب افتـادگی خـود را جبـران کنید و از کارھایتان جلو بیافتید. شما ھرگز نمیتوانید آنقـدر از کارھـا پیـشی بگیرید که بتوانید تمام آن کتاب ھا و نشریه ھا را بخوانید و نیز به تفریحاتی که ھمیشه آرزویش را داشته اید بپردازید.
در ضمن این فکر را که میتوانید با بالا بردن بھـره وری خـود مـشکلاتی را کـه در زمینه ی مدیریت زمان دارید حل کنید، از ذھنتان بیرون کنید. ھـر قـدر ھـم که بر تکنیک ھای بھره وری فردی مسلط باشید ھمیشه بیش از آن کـار داریـد که بتوانید در مدت زمانی که دراختیـار داریـد، صـرف نظـر از اینکـه چقـدر وقـت دارید، به ھمه این کارھا برسید.
شما فقط به یک طریق میتوانید وقت و زندگی خود را تحت کنتـرل درآوریـد و آن ھـم تغییـر دادن روش فکرکـردن، کـارکردن و نحـوه روبـرو شـدن بـا سـیل بی پایان کارھایی است که ھـر روز بـر سـرتان مـیریـزد. میـزان تحـت کنتـرل درآوردن کارھا و فعالیت ھایتان بستگی دارد به اینکه تا چه حـد بتوانیـد انجـام بعــضی از کارھــا را متوقــف کنیــد و بــه جــای آن وقــت بیــشتری را صــرف فعالیت ھای کمتری کنید که واقعاً میتوانند در زندگی شما تحول ایجاد کنند.
من بیش از سی سال است که به مطالعه ی مدیریت زمان مـشغول ھـستم و عمیقاً کارھای کسانی را که در این زمینه تخصص دارند، ماننـد پیتـر دروکِـر، آلکس مک کِتری، آلن لِی کـیِن، اسـتفن کـاوی و بـسیار بـسیار افـراد دیگـر را مطالعه کرده ام. صدھا کتاب و ھـزاران مقالـه در زمینـه اثـر بخـشی و کـارآیی فردی خوانده ام و این کتاب نتیجه آنھاست.
ھر وقت با ایده ی خوبی مواجه شده ام آن را در زندگی خصوصی و شغلی خودم امتحان کرده ام و اگر نتیجه بخش بـوده است آن را در گفته ھـا و سـمینارھایم مـورد اسـتفاده قـرار داده و بـه دیگـران آموزش داده ام.
گالیله میگوید: « شما نمیتوانیـد بـه یـک نفـر چیـزی را کـه خـودش از قبـل نمیداند یاد بدھید، فقط میتوانید او را از آنچه میداند با خبر کنید. »
مطالبی که در این کتاب مطرح میشود بسته به میزان دانش و تجربـه شـما برایتان آشنا به نظر خواھد رسید. ایـن کتـاب مطالـب مـورد نظـر را بـه سـطح بـالاتری از آگــاھی شـما منتقــل خواھـد کـرد. بـا یــاد گـرفتن ایـن روشھــا و تکنیک ھا و به کارگیری مداوم آنھا تا جایی که تبدیل به عادت شوند میتوانید جریان زندگی خود را به نحوی بسیار مثبت تغییر دھید.

فهرست مطالب نسخه اصلی(انگلیسی)

Preface
Introduction …………. Eat That Frog
Chapter 1…………………. Set the Table
Chapter 2…………………. Plan Every Day In Advance
Chapter 3…………………. Apply the 80/20 Rule to Everything
Chapter 4…………………. Consider the Consequences
Chapter 5………………Practice Creative Procrastination
Chapter 6…………………. Use the ABCDE Method Continually
Chapter 7…………………. Focus on Key Result Areas
Chapter 8…………………. The Law of Three
Chapter 9…………………. Prepare Thoroughly Before You Begin
Chapter 10……………..Take It One Oil Barrel at a Time
Chapter 11 ……………….. Upgrade Your Key Skills
Chapter 12 ……………….. Leverage Your Special Talents
Chapter 13 ……………….. Identify Your Key Constraints
Chapter 14 ……………….. Put the Pressure on Yourself
Chapter 15 ……………….. Maximize Your Personal Power
Chapter 16 ……………….. Motivate Yourself into Action
Chapter 17 ……………….. Get Out of the Technological Time Sinks
Chapter 18 ……………….. Slice and Dice the Task
Chapter 19 ……………….. Create Large Chunks of Time
Chapter 20 ……………….. Develop a Sense of Urgency
Chapter 21 ……………….. Single Handle Every Task
Conclusion…………….Putting It All Together

4 نظر

پاسخ دهید